Návštevný poriadok Caracalla Spa

 • Každý návštevník je povinný oboznámiť sa pri vstupe do Caracalla spa s týmto návštevným poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia.
 • Kúpou vstupenky návštevník akceptuje návštevný poriadok a jeho ustanovenie sa stávajú pre návštevníka záväznými.
 • Všetky aktuálne pokyny pre Caracalla spa sú nadradené všeobecným pokynom.

Otváracie hodiny, vstup a vylúčenie z návštevy Caracalla spa

 • Otváracie hodiny pre verejnosť sú viditeľne označené
 • Vstup je povolený len v čase prevádzky s platnou vstupenkou a čipovým náramkom, ktorý si každý návštevník zakúpi v pokladni.
 • Čípový náramok nosí návštevník po celý čas pobytu v Caracalla spa viditeľne upevnený na zápästí. Čípový náramok obsahuje kredit, na ktorý návštevník čerpá služby baru resp. iné služby, ktoré pri odchode z Caracalla spa následne uhradí.
 • Čípový náramok je návštevník povinný odovzdať pri odchode.
 • V prípade straty čípového náramku resp. jeho znehodnotenia musí návštevník uhradiť sumu 90 €.
 • Deťom do 12 rokov je vstup do Caracalla spa povolený len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
 • Detský bazén je určený deťom do 6 rokov.
 • Deti do 15 rokov majú vstup do Saunového svete zakázaný.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na uzavretie Caracalla spa počas prevádzkovej doby pre uzavretú skupinu (skupinová rezervácia). Počas tejto doby je Caracalla spa pre verejnosť zatvorený.
 • Posledný vstup do Caracalla spa je 1 hodina pred ukončením prevádzky.
 • Z bezpečnostný dôvodov majú osoby , ktoré sa nemôžu samostatne pohybovať, obliekať a vyzliekať bez pomoci iných, vstup do Caracalla spa povolený len s doprovodom.
 • Do Caracalla spa nemajú prístup osoby, ktoré trpia akoukoľvek infekčnou chorobou alebo kožným ochorením, osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby trpiace nákazlivými chorobami, alebo ochoreniami, vyžadujúcu izoláciu, bacilonosiči, osoby s poraneniami a diagnózami, ktoré sú kontraindikované pobytom v zariadeniach tohto typu.
 • Zdravotné kontraindikácie sú uvedené v prevádzkovom poriadku.
 • Vstup nie je povolený osobám pod vplyvom alkoholu a iných omamných prekurzorov.
 • Vstup do Caracalla spa môže byť odopretý osobám, ktoré napriek upozorneniu vykazujú agresívne a nekontrolovateľné správanie, porušujú ustanovenia návštevného poriadku, nedodržujú zásady hygieny a bezpečnosti a ich správanie je v rozpore s mravnými a spoločenskými zásadami.
 • Do Caracalla spa je zákaz vstupu so zvieratami.

V Caracalla spa je zakázané:

 • Fajčenie vo všetkých priestoroch  (aj elektronických náhrad).
  Prinášať a používať sklenené predmety (vrátane fliaš)
  Nosiť so sebou ostré predmety, ktoré by mohli spôsobiť riziko poranenia alebo úrazu.
  Konzumovať jedlo v blízkosti bazénov, v Saunovom svete a masážnych miestnostiach.

Zodpovednosť

 • Návštevník je povinný sa správať v priestoroch Caracalla spa spôsobom, ktorý nepoškodzuje a neznehodnocuje majetok Cracalla spa.
 • Návštevník je povinný nahradiť všetky škody, ktoré spôsobí svojím konaním alebo opomenutím.
 • Rodičia alebo sprevádzajúce osoby nad 18 rokov sú plne zodpovedné za správanie sa detí a pri porušení prevádzkového poriadku alebo iného zákazu prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný úraz alebo ujmu na zdraví.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržaním tohto návštevného poriadku alebo pokynov plavčíka a zodpovedných zamestnancov Caracalla spa.
 • Škody spôsobené v Caracalla spa návštevníkmi budú vymáhané podľa právny predpisov SR.

 

Prevádzkové pokyny pre návštevníkov

 • Vstup do Caracalla spa je časovo ohraničený. Ak sa uvedený čas prekročí návštevník je povinný uhradiť doplatok
 • Na prezliekanie je k dispozícii šatňa s kompletným sociálnym zariadením.
 • Do šatne vstupujte výlučne v prezuvkách.
 • K prezliekaniu použite prezliekacie kabínky.
 • Obuv a odev odkladajte do skriniek, ktoré sa nachádzajú v šatni.
 • Skrinky sa odomykajú a uzamykajú pomocou vstupného čípového náramku ktorý návštevník obdržal pri vstupe.
 • Návštevník ma plnú zodpovednosť za uzamknutie skrinky, v ktorej má uložené osobné veci, odev a obuv.
 • V prípade priania a sťažností je potrebné kontaktovať plavčíka resp. recepciu Caracalla spa.
 • Prvú pomoc zabezpečuje plavčík.
 • Návštevníci sú povinný dodržiavať pokyny plavčíka a určených zodpovedných zamestnancov.
 • Návštevníci sú povinný udržiavať v priestoroch Caracalla spa čistotu a poriadok.

Pokyny pre návštevníkov bazénov

 • Kúpanie je dovolené výlučne v plavkách a bez obuvi.
 • Do bazéna je zakázané vstupovať s jedlom, nápojmi alebo žuvačkou.
 • Je zakázané odhadzovať odpadky, znečisťovať vodu.
 • Do bazénov je zakázané skákať, vzájomne sa strkať, behať okolo bazénov.
 • Návštevník je povinný dbať na svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných návštevníkov.
 • Malé deti sú povinné nosiť kúpacie plienky.
 • Do bazénov je zakázané nosiť lopty, tenisové loptičky, plutvy, povolené sú iba nafukovacie pomôcky menších rozmerov a plavecké okuliare.
 • Návštevník je povinný opustiť bazény 15 minút pred ukončením prevádzky.

Pokyny pre návštevníkov Saunového sveta

 • Pred vstupom do sauny je návštevník povinný dôkladne sa osprchovať.
 • Deti do 15 rokov majú vstup do Saunového svete zakázaný.
 • Do sauny sa vstupuje bez obuvi.
 • Pred vstupom do sauny odložte šperky resp. hodinky.
 • V saune sa sedí zásadne na plachte.
 • Správajte sa vhodne, nerozprávajte hlasno, berte ohľad na ostatných návštevníkov.
 • V priestoroch Saunového sveta je zakázané konzumovať potraviny, alkoholické nápoje, lieky či iné návykové látky.
 • Počas nevoľnosti ihneď vyhľadajte plavčíka resp. iného službukonajúceho zamestnanca.

Pokyny pre návštevníkov masáží

 • Do masážnej miestnosti vstupujte v župane alebo plachte.
 • Pred masážou odložte šperky, hodinky (podľa druhu masáže).

V Brusne 22. 09. 2023